Ρωμαϊκή Αιγαιακή Θράκη: Ερμηνεύοντας το αγροτικό και αστικό τοπίο

Το έργο αποσκοπεί να καταγράψει ψηφιακά και να χαρτογραφήσει (χρησιμοποιώντας μια πλατφόρμα Open GIS) όλες τις αρχαιολογικές πληροφορίες για αγροτικές και αστικές θέσεις καθώς και άλλα ανθρωπογενή χαρακτηριστικά (π.χ. γέφυρες, δρόμους, τύμβους, νεκροταφεία) της παράκτιας Θράκης κατά την αυτοκρατορική περίοδο (1 ος πΧ – 3-4ος αι. μΧ.). To έργο σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τις συλλεχθείσες πληροφορίες για μια αναλυτική σύνθεση που θα παρουσιάσει και θα ερμηνεύσει τις αλλαγές (ή μη) και τις εξελίξεις στα οικιστικά πρότυπα της περιοχής, αποσκοπώντας στη δημιουργία ενός αναλυτικού αρχαιολογικού εγχειρίδιου της περιοχής.

Οικισμοί ρωμαϊκής περιόδου στην περιοχή της Ξάνθης

Σχετικές δημοσιεύσεις

2022 Evangelidis V. An archaeology of Catastrophe and Resilience in Aegean Thrace: environmental risks and human inflicted hazards in RaLaTh 4th International Roman and Late Antique Thrace Conference (Burgas October 2020) – forthcoming.

2020 Evangelidis V., The impact of Via Egnatia on the settlement patterns of Aegean Thrace: orthodoxies and considerations, in RaLaTh 3rd International Roman and Late Antique Thrace Conference (Komotene October 2019 -forthcoming).